ไฟเขียวใช้งบกลาง 97 ล้านเดินหน้าอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

การศึกษา

“บิ๊กตู่”ไฟเขียวใช้งบกลาง 97 ล้านเดินหน้าอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ขณะที่ สสส.ปลุกเด็กอาชีวะชี้ชะตาประเทศ!

“โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ)” หนึ่งในโครงการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดำเนิน โดยนำร่องในสถานศึกษาสังกัด สอศ.จำนวน 88 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะที่ 1) ซึ่งได้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 อย่างต่อเนื่อง

การศึกษา

ทั้งนี้ ทาง สอศ.ได้เสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับการพิจารณาในขั้นกรรมาธิการ จึงไม่มีงบฯดำเนินโครงการฯในปีงบฯ 2566 นั้น

ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นำโดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 99,960,000 บาท เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

เดินหน้าอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

น.ส.ตรีนุช กล่าวว่าเป็นที่น่ายินดีที่สำนักงบประมาณได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ศธ. โดย สอศ.ใช้จ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายปีงบฯ 2566 ได้จำนวน 97,680,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส่วนค่าบริหารจัดการ จำนวน 2,280,000 บาท ให้ สอศ.ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบฯ2566 ไปดำเนินการ